قطره درمانی کروماتیک


 فرمــول منحصر  بــﻪ فــرد اچ اس ﻻﯾــﻦ بــا آرگان و آمین واســید ﻏنــی ﺷــﺪه اســﺖ ﮐــﻪ بــرای (رنــﮓ ﮐــردن، دﮐﻠــره ﮐــردن، فرﮐــردن و ...) ﺣالــﺖ اﯾﻤــﻦ ﺗــری را ﺗﻀﻤیــﻦ مینماید ، ســاﺧﺘار مــو را بازســازی و ﺗﻘوﯾــﺖ میکند، بــﻪ نحوی ﮐــﻪ ﮐیفیت، ﺟﻠــوه و ﺣــﺲ ســاﺧﺘار مــو را بﺼــورت ﮐاملا مشهود  اﺻﻼح میکند.. اﯾﺠــاد بافــﺖ مﺤافﻈﺘــی ﮐــﻪ رنــﮓ نهایی مــو بــا اﺛــر روﺷــﻦ ﮐنندگی دﮐﻠــره را ﺗﻐییــر نمیدهد و در ﺻــورت اســﺘﻔاده ﻗﺒــﻞ از فــر، آبرســانی فــوق العاده ای اﯾﺠــاد میکند و مناســﺐ بــرای ســاﺧﺘار موهای  رنــﮓ ﺷــﺪه و دﮐﻠــره ﺷــﺪه مــی  باﺷــﺪ. روش اســﺘﻔاده:  مﺤﺼــول را بــﻪ ﺗرﮐیــﺐ رنگ دارای آمونیــاك ﯾــا فاﻗــﺪ آمونیــاك بــا ﺗرکیب ﮐــرم ﯾــا ﭘــودر دﮐﻠــره اﺿافــﻪ ننمایید و بــﻪ ﺻــورت معمول اســﺘﻔاده نمایید.
 

کد : 1